Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQT, Tp.HCM xin báo cáo thực hiện quy chế công khai về mảng đào tạo Sau Đại học như sau:

1. Danh mục ngành đào tạo Sau Đại học

1.1. Chương trình Tiến sĩ:

STT Tên ngành Mã ngành hiện tại Quyết định mở ngành Tuyển sinh khóa đầu
1 Công nghệ sinh học 9420201 64/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 22/04/2013 Tháng 5/2013
2 Quản trị kinh doanh 9340101 150/QĐ-ĐHQG – ngày 16/03/2015 Tháng 5/2015
3 Kỹ thuật Y sinh 9520212 1182/QĐ-ĐHQG – ngày 20/09/2019 Tháng 12/2019
4 Quản lý Công 9340403 908/QĐ-ĐHQG – ngày 24/7/2020 Tháng 8/2020
5 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 9520118 96/QĐ-ĐHQT – ngày 21/2/2023 Tháng 5/2023

1.2. Chương trình Thạc sĩ:

STT Tên ngành Mã ngành hiện tại Quyết định mở ngành Tuyển sinh khóa đầu
1 Quản trị kinh doanh 8340101 635/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 08/06/2009

Tháng 8/2009

2 Công nghệ sinh học 8420201 634/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 08/06/2009 Tháng 8/2009
3 Kỹ thuật điện tử 8520203 266/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 06/04/2010 Tháng 5/2010
4 Quản lý công nghệ thông tin 8480204 800/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 26/07/2010 Tháng 10/2010
5 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 8520118 1431/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 14/12/2012 Tháng 5/2013
6 Kỹ thuật y sinh 8520212 1430/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 14/12/2012 Tháng 5/2013
7 Quản lý công 8340403 1139/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 01/10/2013 Tháng 5/2014
8 Toán ứng dụng 8460112 406/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH – ngày 05/05/2014 Tháng 10/2014
9 Công nghệ Thực phẩm 8540101 1008/QĐ-ĐHQG – ngày 21/09/2016 Tháng 10/2016
10 Quản lý Công
(hợp tác HVCB)
8340403 1007/QĐ-ĐHQG – ngày 21/09/2016 Tháng 12/2016
11 Quản lý Công nghệ Thông tin (Tiếng Việt) 8480204 1897/QĐ-ĐHQG – ngày 14/10/2020 Tháng 10/2020
12 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng 8510605 792/QĐ-ĐHQT – ngày 31/12/2021 Tháng 5/2022
13 Công nghệ Thông tin 8480201 1859/QĐ-ĐHQG – ngày 31/12/2021 Tháng 5/2022

1.3. Chương trình liên kết đào tạo trình độ Thạc sĩ

STT Tên ngành Tên cơ sở GDĐH nước ngoài Quyết định phê duyệt Quyết định gia hạn
1 Quản trị Kinh doanh Đại học Andrews, Hoa Kỳ 1224/QĐ-ĐHQG – ngày 01/10/2015 437/QĐ-ĐHQG – ngày 29/04/2021
2 Quản trị Kinh doanh Đại học Quản trị Paris, Pháp 676/QĐ-ĐHQG – ngày 18/06/2013 728/QĐ-ĐHQG – ngày 04/07/2016
200/QĐ-ĐHQG – ngày 11/03/2019
3 Công nghệ Thông tin Đại học Bordeaux, Pháp 172/QĐ-ĐHQG – ngày 31/03/2017

2. Đề án tuyển sinh từng năm (từ năm 2021)

3. Kế hoạch tuyển sinh

4. Chương trình đào tạo từng ngành

5. Danh sách nhập học hằng năm

6. Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Tra cứu văn bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại: https://oga.hcmiu.edu.vn/tra-cuu-van-bang-tot-nghiep/

(Thông tin được cập nhật tới tháng 7 năm 2023)