1. Chương trình Thạc sĩ

1.1. Quy chế Đại học Quốc gia Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 83/QĐ-ĐHQG 19/02/2016 Từ khóa 161
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 160/QĐ-ĐHQG 24/3/2017 Từ khóa 171
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 113/QD-DHQG 04/02/2021 Từ khóa 211
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 1393/QĐ-ĐHQG 03/11/2021 Từ khóa 221
Sửa đổi bổ sung 1 số điều của quy chế 1393 218/QĐ-ĐHQG 15/03/2023 Từ khóa 221
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 21/QĐ-ĐHQG 06/01/2023 Từ khóa 231

1.2. Quy định Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy định xử lý học vụ 313/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 16/6/2016 Từ khóa 162
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ thạc sĩ 867/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 20/11/2018 Từ khóa 171
Quy định về việc tổ chức các hội đồng trực tuyến 528/QĐ-ĐHQT 22/9/2021 Từ năm 2021
Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 108/QĐ-ĐHQT 28/03/2022 Từ khóa 221
Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2022 374/QĐ-ĐHQT 28/4/2022 Từ năm 2022
Quyết định về việc sử đổi, bổ sung quy định đào tạo trình độ thạc sĩ công nhận chuẩn tiếng Anh đầu ra 678/QĐ-ĐHQT 13/9/2022 Từ năm 2022
Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2023 326/QĐ-ĐHQT 13/3/2023 Từ năm 2023

1.3. Thông báo Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Thông báo về quy trình và mức phí cho việc điều chỉnh đăng kí môn học 102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH 16/7/2015 Tất cả các khóa
Thông báo chuẩn tiếng Anh 63/TB-ĐHQT 30/3/2020 Tất cả các khóa
Thông báo học bổng tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 117/TB-ĐHQT 21/8/2020 Từ năm 2020
Thông báo chuẩn trình độ tiếng Anh Sau đại học 231/TB-ĐHQT 13/9/2022 Từ năm 2022

2. Chương trình Tiến sĩ

2.1. Quy chế Đại học Quốc gia Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2010 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 10/9/2010 Từ khóa 131 đến khóa 172
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 83/QĐ-ĐHQG 19/02/2016 Từ khóa 162 đến khóa 201
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 166/QĐ-ĐHQG 26/02/2018 Từ khóa 181
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 113/QD-DHQG 04/02/2021 Từ khóa 211
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 1688/QĐ-ĐHQG 18/12/2022 Từ khóa 231
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 21/QĐ-ĐHQG 06/01/2023 Từ khóa 231
Quy định về đào tạo liên thông trình độ thạc sĩ lên tiến sĩ tại ĐHQG.HCM 152/QĐ-ĐHQG 17/02/2023 Từ khóa 231

2.2. Quy định Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ tiến sĩ 984/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 28/12/2018 Từ khóa 181
Quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học bổng toàn thời gian 380/QĐ-ĐHQT 06/07/2020 Tất cả các khóa
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ tiến sĩ 715/QĐ-ĐHQT 10/9/2020 Từ khóa 131 đến khóa 172
Quy định về chương trình Dự bị tiến sĩ 93/QĐ-ĐHQT 04/11/2020 Từ năm 2020
Quy định về việc tổ chức các hội đồng trực tuyến 528/QĐ-ĐHQT 22/9/2021 Từ năm 2021
Quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ 853/QĐ-ĐHQT 29/06/2023 Từ khóa 231

2.3. Thông báo Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Thông báo về quy trình và mức phí cho việc điều chỉnh đăng kí môn học 102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH 16/7/2015 Tất cả các khóa
Thông báo chuẩn tiếng Anh 63/TB-ĐHQT 30/3/2020 Tất cả các khóa
Thông báo học bổng tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 117/TB-ĐHQT 21/8/2020 Từ năm 2020
Thông báo về việc đóng học phí cho luận án Tiến sĩ 152/TB-ĐHQT 30/10/2020 Từ năm 2020
Thông báo học bổng tuyển sinh Sau Đại học năm 2023 77/TB-ĐHQT 16/3/2023 Từ năm 2023

3. Chương trình Liên kết

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 86/2018/NĐ-CP 06/6/2018 Từ năm 2018
Quy định quản lý liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 783/QĐ-ĐHQG 26/6/2019 Từ năm 2019
Quy định liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1758/QĐ-ĐHQG 29/12/2022 Từ năm 2022