Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐHQTĐHQG Tp.HCM xin thông báo:

1. Thời khóa biểu năm học 2023 – 2024 đối với trình độ Thạc sĩ:

Năm học 2023 – 2024 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
Học kỳ 1 11/09/2023 – 03/02/2024 Thời khóa biểu  24.250 VND/USD
Học kỳ 2 19/02/2024 – 06/07/2024 Thời khóa biểu  VND/USD
Học kỳ hè 08/07/2024 – 31/08/2024 Thời khóa biểu  VND/USD

2. Các thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh:

 • Lịch đăng ký môn học: theo dõi trên mục thông báo của trang web:  https://oga.hcmiu.edu.vn
 • Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ: Ms. Thanh (Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
 • Các link thông tin liên quan đến chương trình học:
  1. Trang web quản lý thông tin của học viên: Edusoft Master
  2. Hệ thống học tập tại trường Đại học Quốc tế: Blackboard
  3. Thư viện trường Đại học Quốc tế: IU Library
  4. Thư viện Trung tâm ĐHQG Tp.HCM: Central Library

3. Thông báo học phí: