THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế trân trọn’g thông báo thời khóa biểu chương trình Thạc sĩ học kỳ 2 năm học 2020 – 20’21 .

Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ:

  • Ms. Thanh (Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn)

Danh sách thời khóa biểu được cập nhật đến ngày 12/01/2021

Thời khóa biểu HK2, năm học 2020

Các link thông tin liên quan đến chương trình học:

Trân trọng,