Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐHQTĐHQG Tp.HCM xin thông báo:

1. Thời khóa biểu năm học 2023 – 2024 đối với trình độ Thạc sĩ:

Năm học 2023 – 2024 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
Học kỳ 1 11/09/2023 – 03/02/2024 Thời khóa biểu  24.250 VND/USD
Học kỳ 2 19/02/2024 – 06/07/2024 Thời khóa biểu  VND/USD
Học kỳ hè 08/07/2024 – 31/08/2024 Thời khóa biểu  VND/USD

2. Các thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh: