Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐHQTĐHQG Tp.HCM xin thông báo:

1. Thời khóa biểu năm học 2022 – 2023 đối với trình độ Thạc sĩ:

Năm học 2022 – 2023 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
Học kỳ 1 05/09/2022 – 16/01/2023 Thời khóa biểu 23.540 VND/USD
Học kỳ 2 30/01/2023 – 30/06/2023 Thời khóa biểu 23.685 VND/USD
Học kỳ hè

2. Các thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh: