Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 được cập nhật tại đây:

Năm học 2021 – 2022 Thời gian học kỳ Thời khóa biểu chính thức Tỷ giá học kỳ
Học kỳ 1 06/09/2021 – 22/01/2022 Chương trình Thạc sĩ

Chương trình Tiến sĩ

23.060 VND/USD
Học kỳ 2 07/02/2022 – 25/06/2022 Chương trình Thạc sĩ 23.155 VND/USD
Học kỳ hè 27/06/2022 – 20/08/2022  NA

Một số thông tin lưu ý đối với các học viên/ nghiên cứu sinh:

  1. Lịch đăng ký môn học: theo dõi trên mục thông báo của trang web:  https://oga.hcmiu.edu.vn
  2. Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ:  Ms. Thanh (Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn)
  3. Các link thông tin liên quan đến chương trình học: