1. Quy trình xét tốt nghiệp Thạc sĩ

TT Công việc Phụ trách Phối hợp Hình thức Thời gian thực hiện Ghi chú
1 Thông báo cho Khoa/Bộ môn và học viên về lịch xếp tốt nghiệp trong từng Học kì Phòng Đào tạo SĐH Khoa/Bộ môn –   Công văn
–   Websites
Vào đầu mỗi học kì
2 HV nộp đơn xin được xét tốt nghiệp cho phòng Đào tạo SĐH Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn –    Đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu Khi học viên hoàn thành các điều kiện để xét tốt nghiệp Theo qui định ĐHQG & ĐHQT
3 Tổng hợp và kiểm tra các đơn xin tốt nghiệp Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn 3 tuần trước khi xét tốt nghiệp chính thức
4 Trình BGH thành lập hội đồng xét tốt nghiệp cấp trường Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn -Tờ trình cho BGH
5 Hội đồng xét tốt nghiệp xét duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp Hội đồng xét tốt nghiệp
6 Xét tốt nghiệp cho các HV trong danh sách theo qui định. Hội đồng xét tốt nghiệp Phòng Đào tạo SĐH
Khoa/ Bộ môn
–   Quyết định đã ký duyệt 2 tuần
7 Gửi hồ sơ các HV đủ điều kiện tốt nghiệp qua Đại học Quốc gia đề xuất cấp phôi bằng. Phòng Đào tạo SĐH –   Công văn theo qui định 3 ngày sau khi được phê duyệt từ BGH
8 Đại học Quốc gia xét duyệt và cấp phôi bằng. ĐH Quốc gia Phòng Đào tạo SĐH –   Công văn đồng ý
9 Ra quyết định tốt nghiệp và thông báo cho HV và Khoa/Bộ môn
Đưa thông tin tốt nghiệp lên Websites
Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn
HV
–   Quyết định tốt nghiệp
10 Phòng Đào tạo SĐH nhận phôi bằng và tiến hành in phôi bằng Phòng Đào tạo SĐH –     In văn bằng
–     Thông báo trên Web
1 tuần sau bước 07

2. Quy trình xét tốt nghiệp Tiến sĩ

Quy định về việc cấp bằng tiến sĩ của Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQT):

2.1. Điều kiện để NCS được xét cấp bằng tiến sĩ:

a. Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở đào tạo thông qua đủ 03 tháng (90 ngày);
b. NCS đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo và được người hướng dẫn, đơn vị quản lý đào tạo, chủ tịch Hội đồng xác nhận (nếu có);
c. Nếu là trường hợp cần thẩm định theo thông báo của ĐHQG-HCM hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kết quả thẩm định phải đạt yêu cầu; hoặc chưa nhận được kết quả thẩm định của ĐHQG-HCM và Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đã hết thời hạn thẩm định quy định theo Quy chế đào tạo tiến sĩ (Quy chế 166);
d. Đã đăng trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và nộp Thư viện ĐHQG-HCM, Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (cả bản in và file pdf) toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của NCS, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của Hiệu trưởng sau khi đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở đào tạo và Hội đồng thẩm định (nếu có).

2.2. Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của NCS gồm:

a. Biên bản của buổi đánh giá luận án ở cấp trường;
b. Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường;
c. Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá của tất cả các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường có mặt tại buổi đánh giá;
d. Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn NCS;
đ. Danh sách có chữ ký của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường có mặt tại buổi đánh giá luận án của NCS;
e. Giấy biên nhận đã nộp luận án và tóm tắt luận án của Thư viện ĐHQG-HCM, Thư viện Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh;
g. Minh chứng công bố công khai ngày đánh giá luận án trừ những luận án được đánh giá theo chế độ mật quy định tại Điều 20 Quy định này;

2.3. Các lưu ý quan trọng:

– Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra quá trình đào tạo, chất lượng luận án, việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường trước khi ra quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS.
– Phòng ĐTSĐH công bố công khai các thông tin liên quan về văn bằng trên trang thông tin điện tử và lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình học tập, hồ sơ cấp bằng của NCS theo quy định.

3. Thông tin liên hệ