Bằng cấp chuẩn quốc tế

Bằng cấp đã được kiểm định và chứng nhận chất lượng đào tạo của Tổ chức Giáo dục Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA).

Giảng viên kinh nghiệm

100% đội ngũ giảng viên đứng lớp cao học có trình độ Tiến sĩ trở lên và gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành.

Nghiên cứu đỉnh cao

Số bài báo ISI trên mỗi Tiến sĩ đạt tỉ lệ rất cao (0.8 bài/tiến sĩ/năm).
QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Giảng dạy bằng tiếng Việt)

Mã ngành: 8480204
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 8520118
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mã ngành: 8540101
Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 8480204
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

KỸ THUẬT Y SINH

Mã ngành: 8520212
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 8520203
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 8340101
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã ngành: 8420201
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN LÝ CÔNG

Mã ngành: 8340403
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 9340101
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã ngành: 9420201
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

TIẾN SĨ KỸ THUẬT Y SINH

Mã ngành: 9520212
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG

Mã ngành: 9340403
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

1300 +
Học viên chương trình
14 +
Chương trình đào tạo
400 +
Bài báo khoa học