Thông báo

Hinh cong doan

Ban Chấp hành Công Đoàn bộ phận 02 gửi các Anh/ Chị Công Đoàn viên tổng hợp các nội dung tuyên truyền trong thời gian qua như sau (click vào link để xem thông tin chi tiết):

1. Công văn số 148/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

2. Hướng dẫn số 150/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

3. Công văn 168/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Công văn 169/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trường Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024.

5. Công văn 170/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi một số văn bản của Thành ủy. 

6.Hướng dẫn 171/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (Có đính kèm file).

7.Công văn 174/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung như sau:

– Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32

– Tác phẩm: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Các thông tin tuyên truyền sẽ được cập nhật khi có thông tin từ Công Đoàn trường hoặc Công Đoàn ĐHQG.HCM. Ban Chấp hành Công Đoàn sẽ thông báo cho Anh/Chị đại diện Công Đoàn tại đơn vị mỗi khi có nội dung tuyên truyền mới.

Cám ơn sự hỗ trợ từ Anh/Chị.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

X
Verified by MonsterInsights