Tin tức

Thong bao NCKH 2021

Nhà trường thông báo đến các học viên, nghiên cứu sinh về kế hoạch đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở sau đại học năm 2021 như sau:

I. Đối tượng:

  • Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) đang theo học chương trình Đại học hoặc Sau Đại học của Nhà trường, có hướng nghiên cứu cùng với hướng của chương trình đào tạo.
  • CNĐT đang theo học chương trình Đại học có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên đối với khối ngành thuộc chuẩn đạt AUN và từ 7.5 trở lên với các ngành còn lại.
  • Có sự đồng ý của Giảng viên hướng dẫn (GVHD).
  • Ưu tiên cho CNĐT là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba; học viên cao học năm thứ nhất; nghiên cứu sinh năm thứ nhất, năm thứ hai.

II. Kinh phí – Thời gian thực hiện:

  • Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng và quy mô kinh phí tối đa 7 triệu đồng thực hiện theo quy chế tự chủ đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên và học viên cao học.
  • Thời gian thực hiện tối đa 24 tháng và quy mô kinh phí tối đa 20 triệu đồng thực hiện theo quy chế tự chủ đối với chủ nhiệm đề tài là nghiên cứu sinh.

III. Sản phẩm Khoa học:

  • Có ít nhất 01 (một) công bố khoa học được báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là sinh viên và học viên cao học.
  • Có ít nhất 01 (một) bài báo đăng toàn văn trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus trở lên đối với chủ nhiệm đề tài là nghiên cứu sinh.

IV. Thời gian đăng ký:

Sinh viên và học viên sau đại học nộp hồ sơ đăng ký về Đơn vị trước 16g00 Thứ Sáu ngày 17/12/2021 gồm:

  • Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
  • Bảng điểm không cần mộc đỏ (Đối với sinh viên).

Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và Đơn vị vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau

V. Thông tin liên hệ:

Cô Nguyễn Lê Khánh Linh, Điện thoại: (028) 3724 4270, ext: 3338. Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn.

Thông tin chi tiết xem tại đây: