THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG – NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – NCS. NÔNG THỊ NHƯ MAI

Trường Đại học Quốc tế tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh.

 

Nghiên cứu sinh: Nông Thị Như Mai

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Thanh Phong

Luận án: A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and apparel companies.

 

Thời gian: 09:00 ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: phòng B.402 – 234 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh