QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP CHO HỌC VIÊN

 

TT Công việc Phụ trách Phối hợp Hình thức Thời gian thực hiện Ghi chú
1 Thông báo cho Khoa/Bộ môn và học viên về lịch xếp tốt nghiệp trong từng Học kì Phòng Đào tạo SĐH Khoa/Bộ môn –   Công văn

–   Websites

Vào đầu mỗi học kì  
2 HV nộp đơn xin được xét tốt nghiệp cho phòng Đào tạo SĐH Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn –    Đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu Khi học viên hoàn thành các điều kiện để xét tốt nghiệp Theo qui định ĐHQG & ĐHQT
3 Tổng hợp và kiểm tra các đơn xin tốt nghiệp Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn   3 tuần trước khi xét tốt nghiệp chính thức
4 Trình BGH thành lập hội đồng xét tốt nghiệp cấp trường Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn -Tờ trình cho BGH    
5 Hội đồng xét tốt nghiệp xét duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp Hội đồng xét tốt nghiệp        
6 Xét tốt nghiệp cho các HV trong danh sách theo qui định. Hội đồng xét tốt nghiệp Phòng Đào tạo SĐH

Khoa/ Bộ môn

–   Quyết định đã ký duyệt 2 tuần  
7 Gửi hồ sơ các HV đủ điều kiện tốt nghiệp qua Đại học Quốc gia đề xuất cấp phôi bằng. Phòng Đào tạo SĐH   –   Công văn theo qui định 3 ngày sau khi được phê duyệt từ BGH  
8 Đại học Quốc gia xét duyệt và cấp phôi bằng. ĐH Quốc gia Phòng Đào tạo SĐH –   Công văn đồng ý    
9 Ra quyết định tốt nghiệp và thông báo cho HV và Khoa/Bộ môn

Đưa thông tin tốt nghiệp lên Websites

Phòng Đào tạo SĐH Khoa/ Bộ môn

HV

–   Quyết định tốt nghiệp    
10 Phòng Đào tạo SĐH nhận phôi bằng và tiến hành in phôi bằng Phòng Đào tạo SĐH   –     In văn bằng

–     Thông báo trên Web

1 tuần sau bước 07