Quy chế của Đại học Quốc Gia Tp.HCM

Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2010 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH 10/9/2010 Từ khóa 131 đến khóa 172
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 83/QĐ-ĐHQG 19/02/2016 Từ khóa 162 đến khóa 201
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 166/QĐ-ĐHQG 26/02/2018 Từ khóa 181
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 113/QD-DHQG 04/02/2021 Từ khóa 211
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 1736/QĐ-ĐHQG 29/12/2021 Từ khóa 221
 
Quy định của trường Đại học Quốc tế Số quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ tiến sĩ 715/QĐ-ĐHQT 10/9/2020 Từ khóa 131 đến khóa 172
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ tiến sĩ 984/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 28/12/2018 Từ khóa 181
Quy định về việc điều chỉnh đăng kí môn học 102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH 16/7/2015 Tất cả các khóa
Thông báo chuẩn tiếng Anh 63/TB-ĐHQT 30/3/2020 Tất cả các khóa
Quy định chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học bổng toàn thời gian 380/QĐ-ĐHQT 06/07/2020 Tất cả các khóa
Học bổng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 117/TB-ĐHQT 21/8/2020 Từ năm 2020
Thông báo về việc đóng học phí cho luận án TS 152/TB-ĐHQT 30/10/2020 Từ năm 2020
Quy định về chương trình Dự bị tiến sĩ 93/QĐ-ĐHQT 04/11/2020 Từ năm 2020
Quy định về việc tổ chức các hội đồng trực tuyến 528/QĐ-ĐHQT 22/9/2021 Từ năm 2021