Tin tức

default-image

Phòng Đào tạo Sau Đại học (P. ĐTSĐH) trân trọng thông báo về kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 các chương trình Thạc sĩ cụ thể như sau:

STT Nội dung Phương thức Thời gian
1. Học viên xem thời khóa biểu môn học dự kiến Edusoft Master 23 – 27/12/2020
2. Học viên đăng ký môn học Edusoft Master 28/12/2020 – 04/01/2021

(8:00 – 24:00)

3. Khoa/Trung tâm duyệt đăng ký môn học của học viên Edusoft Master 05 – 06/01/2021
4. P.ĐTSĐH đăng ký môn học chính thức cho học viên Edusoft 07 – 09/01/2021
5. Thông báo thời khóa biểu chính thức Edusoft Master 15/01/2021
6. Bắt đầu học kỳ mới   25/01/2021
7. Thời hạn đóng học phí   20/3/2021

Lưu ý: Chỉ những học viên hoàn tất học phí mới được đăng ký môn học ở học kỳ này.

To register, please follow the instruction below:

Để đăng ký môn học, vui lòng theo dõi hướng dẫn bên dưới:

Các thắc mắc liên quan đến đăng ký môn học. vui lòng liên hệ

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học:
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3120 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Thị Thanh – email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3230 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Phan Vũ Hoàng Yến – email: pvhyen@hcmiu.edu.vn
  • Lê Minh Lý – email: lmly@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Công nghệ Sinh học (Thạc sĩ Công nghệ Sinh học và Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3332, 3414 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Thị Thanh Hằng – email: ntthanhhang@hcmiu.edu.vn
 • School of Electrical Engineering (for Master of Electrical Engineering)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3231 (Monday – Friday, 8:00-11:30 & 13:00-16:00) or:
  • Lý Thị Mỹ Dung – email: ltmdung@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Công nghệ Thông tin (Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3232 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);Dr. Trần Thanh Tùng – email: tttung@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (Thạc sĩ Kỹ thật và Hệ thống Công nghiệp)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3327 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Đào Thị Xuân Duyên – dtxduyen@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Kỹ thuật Y sinh (Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3327 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);Ms. Nguyễn Hoàng Thùy Khanh– nhtkhanh@hcmiu.edu.vn