Tin tức

libquest desk

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về các dịch vụ ưu tiên của Thư viện trường Đại học Quốc tế cho học viên/nghiên cứu sinh chương trình Sau đại học, đặc biệt khi các lớp học được giảng dạy chủ yếu ở cơ sở nội thành.

Các dịch vụ hỗ trợ học viên/nghiên cứu sinh:

 • Cung cấp chương/phần tài liệu (từ xa)
 • Đọc luận văn (trực tuyến/tại chỗ)
 • Mượn tài liệu
 • Đọc tạp chí khoa học (trực tuyến)
 • Hỗ trợ nghiên cứu (từ xa/tại chỗ)
 • Hướng dẫn nộp lưu chiểu luận văn tốt nghiệp

Các dịch vụ hỗ trợ giảng viên:

 • Yêu cầu luân chuyển tài liệu (cho lớp)
 • Yêu cầu cung cấp chương/phần tài liệu (từ xa)
 • Giáo trình Online (E-textbooks)
 • Lớp kỹ năng nghiên cứu (đăng ký cho lớp)
 • Và các dịch vụ khác

Thông tin chi tiết có trên trang: https://library.hcmiu.edu.vn/graduate