Tin tức

hocbong-web

Nhằm khuyến khích học viên và nghiên cứu sinh tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 1180/QĐ-ĐHQG ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Đề án học bổng sau đại học của  ĐHQG-HCM.

I. Mục tiêu của học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM:

 • Hỗ trợ kinh phí cho học viên và nghiên cứu sinh có kết quả học tập tốt, có công trình NCKH có chất lượng được thể hiện tối thiểu qua bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu.
 • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín, vị thế của ĐHQG-HCM và các cơ sở đào tạo (CSĐT).

II.Số lượng và giá trị học bổng:

 • Năm 2021, ĐHQG-HCM cấp 15 suất thạc sĩ và 15 suất tiến sĩ.
 • Giá trị học bổng

+ Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất

+ Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất

 • Tùy theo tình hình thực tế, số suất học bổng của học viên hoặc nghiên cứu sinh có thể điều chỉnh theo từng trình độ sao cho đảm bảo tổng số tiền được cấp hàng năm.

 III. Tiêu chí lựa chọn:

 1. Đối với học viên cao học

Học viên năm thứ nhất hoặc học viên năm cuối (tính theo theo thời gian nhập học):

 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.
 • Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật và Dịch vụ xã hội) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe và Môi trường và bảo vệ môi trường).
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT (đối với học viên năm cuối).
 • Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với học viên năm cuối).
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.
 1. Đối với nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh năm thứ nhất hoặc nghiên cứu sinh năm thứ hai hoặc nghiên cứu sinh năm thứ ba (tính theo theo thời gian nhập học):

 • Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.
 • Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý, Pháp luật và Dịch vụ xã hội) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe; Môi trường và bảo vệ môi trường).
 • Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT.
 • Sản phẩm NCKH: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu (đối với nghiên cứu sinh năm thứ hai và năm thứ ba).
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

IV. Quy định khác

 • Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu học viên, nghiên cứu sinh vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.
 • Học viên, nghiên cứu sinh đã nhận học bổng khác trong năm học này thì không được phép nhận học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.
 • Học bổng này không áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, nghiên cứu viên và các hình thức ký hợp đồng làm việc tại ĐHQG-HCM và CSĐT.

V.Hình thức trao học bổng

 • Căn cứ phê duyệt của ĐHQG-HCM về số học bổng, Quỹ Phát triển cấp kinh phí đến CSĐT.
 • CSĐT tiếp nhận kinh phí học bổng từ Quỹ phát triển và trao học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh.

VI. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan

1.Trách nhiệm của ĐHQG-HCM

1.1. Ban Sau đại học

 • Có trách nhiệm thông báo việc xét cấp học bổng SĐH đến các CSĐT và đăng trên website của ĐHQG-HCM.
 • Chủ trì và phối hợp với Ban KHCN xét hồ sơ ứng viên theo đề nghị của CSĐT.
 • Trình Giám đốc ĐHQG-HCM phân bổ số học bổng theo tình hình thực tế hàng năm.
 • Thông báo Danh sách các ứng viên được xét cấp học bổng đến Quỹ phát triển ĐHQG-HCM và CSĐT.

1.2. Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM

 • Tìm kiếm, khai thác các nguồn tài trợ để hỗ trợ học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh.
 • Căn cứ phê duyệt của ĐHQG-HCM về số lượng học bổng, Quỹ Phát triển cấp kinh phí đến CSĐT.

2. Trách nhiệm của CSĐT

 • Thông báo rộng rãi thông tin trên các website của đơn vị.
 • Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên.
 • Lập danh sách xếp theo thứ tự đánh giá hồ sơ của ứng viên từ cao xuống thấp.
 • Chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo thành tích của học viên, nghiên cứu sinh.
 • Gửi văn bản đến ĐHQG-HCM xét cấp học bổng (kèm hồ sơ, danh sách).
 • Xác nhận của CSĐT về việc học viên, nghiên cứu sinh làm việc tại CSĐT.
 • Hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh ghi tên CSĐT trong các bài báo công bố quốc tế và hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh làm thủ tục đăng ký bài báo quốc tế.
 • Cung cấp thông tin về quá trình học tập, NCKH và việc làm sau khi tốt nghiệp của học viên, nghiên cứu sinh.
 • Tiếp nhận kinh phí học bổng từ Quỹ phát triển và trao học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh.
 • Thông báo Danh sách các ứng viên được xét cấp học bổng đến các ứng viên.

3.Trách nhiệm của học viên, nghiên cứu sinh

 • Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của ĐHQG-HCM.
 • Tích cực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ học bổng.
 • Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, NCKH và tình hình làm việc của bản thân sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của CSĐT.
 • Phối hợp với ĐHQG-HCM, CSĐT quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của ĐHQG-HCM, Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM và CSĐT.

VII. Kế hoạch và quy trình xét cấp học bổng

TT Nội dung Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

1 ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch chi tiết cấp học bổng SĐH đến các CSĐT và đăng trên website của ĐHQG-HCM. Tháng 10/2021 Ban SĐH
2 Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, thẩm định báo cáo thành tích của học viên, nghiên cứu sinh và lập danh sách xếp theo thứ tự đánh giá hồ sơ của ứng viên từ cao xuống thấp. CSĐT
3 Gửi văn bản đề nghị cấp học bổng kèm danh sách và hồ sơ của ứng viên gửi về Ban Sau đại học ĐHQG-HCM Trước 03/12/2021 CSĐT
4 Họp hội đồng để chọn hồ sơ ứng viên và trình Giám đốc ĐHQG-HCM Trước 20/12/2021 Ban SĐH

Ban KHCN

Quỹ PT

5 Gửi danh sách ứng viên được nhận học bổng đến Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM đề nghị cấp học bổng. Trước 24/12/2021 Ban SĐH
6 Quỹ Phát triển phối hợp cùng Ban Sau đại học tổ chức lễ trao học bổng.

Kinh phí học bổng sẽ được chuyển đến học viên, nghiên cứu sinh thông qua thẻ Đồng thương hiệu ĐHQG-VCB

Tháng 01/2022 Quỹ Phát triển

ĐHQG-HCM

và CSĐT

VIII. Hồ sơ cần nộp (làm thành 02 bản).

 1. Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.
 2. CMND/CCCD
 3. Kết quả học tập
 4. Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định.
 5. Thư giới thiệu và xác nhận Ban Chủ nhiệm khoa/Bộ môn hoặc cán bộ hướng dẫn
 6. Công văn của cơ sở đào tạo đề cử học viên, nghiên cứu sinh nhận học bổng.
 7. Giấy xác nhận thời gian học tập, nghiên cứu của học viên, nghiên cứu sinh tại CSĐT.
 8. Minh chứng các sản phẩm NCKH.
 9. Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).