THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐIỀU CHỈNH MÔN HỌC

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo Thời khóa biểu sau điều chỉnh môn học.

TKB 191 f