Chương trình đào tạo

Free

TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 9420201 Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Free

TIẾN SĨ KỸ THUẬT Y SINH

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 9520212 Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Free

TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 9340403 Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
Free

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8540101 Thời gian đào tạo: 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh