Tin tức

MG_7155
Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế trân trọng thông báo thời khóa biểu chương trình Thạc sĩ học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 . Đối với các lớp có sỉ số dưới 30 học viên sẽ tiến hành giảng dạy tập trung, đảm bảo khoản cách dãn cách và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin thêm về đăng ký/ hủy đăng ký môn học và thời khóa biểu vui lòng liên hệ: Ms. Thanh, email: ntthanh@hcmiu.edu.vn. File thời khóa biểu được cập nhật đến ngày 01/9/2020: https://oga.hcmiu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/09/TKB-201-1.pdf Trân trọng,