Tin tức

TB TKB

Phòng Đào tạo Sau Đại học (P. ĐTSĐH) trân trọng thông báo về kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2022 – 2023 các chương trình thạc sĩ cụ thể như sau:

STT Nội dung Phương thức Thời gian
1 Học viên xem thời khóa biểu môn học dự kiến Edusoft Master 27 -31/7/2022
2 Học viên đăng ký môn học Edusoft Master 01 – 06/8/2022 (8:00 – 24:00)
3 Khoa/Trung tâm duyệt đăng ký môn học của học viên Edusoft Master 08-09/8/2022
4 P.ĐTSĐH đăng ký môn học chính thức cho học viên Edusoft 10 – 12/8/2022
5 Thông báo thời khóa biểu chính thức Edusoft Master 22/8/2022
6 Bắt đầu học kỳ mới 05/9/2022
7 Thời hạn đóng học phí   15/10/2022

Lưu ý: Chỉ những học viên hoàn tất học phí mới được đăng ký môn học ở học kỳ này.

 • Để đăng ký môn học, vui lòng đăng nhập vào tài khoản EdusoftMaster: http://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/

Các thắc mắc liên quan đến đăng ký môn học. vui lòng liên hệ

 • Phòng Đào tạo Sau Đại học:
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3120 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Thị Thanh – email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Quản trị Kinh doanh (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
  • SĐT: 028. 3724 4270 – Ext: 3230 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Phan Vũ Hoàng Yến – email: pvhyen@hcmiu.edu.vn
  • Lê Minh Lý – email: lmly@hcmiu.edu.vn
  • Tiến sĩ. Huỳnh Thị Ngọc Hiền – email: htnhien@hcmiu.edu.vn (chương trình BSMS)
 • Khoa Công nghệ Sinh học (Thạc sĩ Công nghệ Sinh học và Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3332, 3414 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Phạm Quỳnh Anh – email: npqanh@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Điện tử Viễn thông (Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3231 (Monday – Friday, 8:00-11:30 & 13:00-16:00) or:
  • Lý Thị Mỹ Dung – email: ltmdung@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Công nghệ Thông tin (Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Thông tin, Thạc sĩ Công nghệ Thông tin)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3232 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Tiến sĩ. Lê Hải Dương – email: lhduong@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp (Thạc sĩ Kỹ thật và Hệ thống Công nghiệp, Thạc sĩ Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3327 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Đào Thị Xuân Duyên – dtxduyen@hcmiu.edu.vn
 • Khoa Kỹ thuật Y sinh (Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh)
  • Tel: 028. 3724 4270 – Ext: 3327 (Thứ 2 – Thứ 6, 8:00-11:30 & 13:00-16:00);
  • Nguyễn Hoàng Thùy Khanh– nhtkhanh@hcmiu.edu.vn