THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 -2020

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2019 -2020. 

Trường hợp các anh chị muốn thay đổi đăng ký môn học, vui lòng điền form add/drop môn hoặc email về: ntthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ. (phiên bản thời khóa biểu được cập nhật đến ngày 01/7/2020)

Thời hạn đóng học phí trước ngày 27/7/2020. 

Trân trọng./. 

 

TKB 193 FN v3