QUY TRÌNH GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỌC VỤ CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

(Đối với trường hợp hết thời gian học tập tối đa)

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của trường Đại học Quốc tế

  • Xử lý học vụ được tiến hành vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm (đây là thời gian cố định hết thời gian học tập chính thức và thời gian học tập tối đa)
  • Theo Công văn số 2010/ĐHQG-SĐH ngày 18/10/2018 của ĐHQG thì trường ĐHQT gửi hồ sơ học vụ của người học đến ĐHQG tối thiểu 01 tháng trước khi hết thời gian học tập tối đa theo quy định.

TT

Công việc

Phụ trách

Phối hợp

Hình thức

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Thống kê các trường hợp cần xử lý học vụ và Gửi danh sách về Khoa/Bộ môn để kiểm tra và điều chỉnh.

Phòng Đào tạo SĐH

 

Danh sách xử lý học vụ

Đợt 1: Tuần đầu  tháng 12

Đợt 2: Tuần đầu tháng 7

Theo quy chế của ĐH. Quốc tế

2

Các Khoa/BM liên hệ, nhắc nhở học viên làm các thủ tục cần thiết để gia hạn (Đơn gia hạn, minh chứng đính kèm…)

Các Khoa/Bộ môn

Học viên nộp đơn

-Thông báo

-Email

-Gọi điện

2 tuần kể từ ngày nhận danh sách từ phòng Sau đại học

 

3

Tiếp nhận đơn gia hạn của học viên

Phòng Đào tạo SĐH

Các Khoa/Bộ môn

Đơn xin gia hạn

Hạn cuối nhận đơn gia hạn

–       Đợt 1: Tuần đầu tháng 2

–       Đợt 2: Tuần đầu tháng 8

 

Học viên gửi đơn gia hạn phải đính kèm minh chứng rõ ràng, cụ  thể, 2 bản

Vd: Bệnh phải có giấy của bệnh viện

Tiếng anh: các chứng chỉ đã lấy được

Tất cả minh chứng phải sao y công chứng.

4

Trình BGH thành lập hội đồng xử lý học vụ

Phòng Đào tạo SĐH

 

Danh sách học viên

Xin gia hạn

03 ngày

 

5

Hội đồng xem xét các trường hợp cần xử lý học vụ

Phòng Đào tạo SĐH

 

 

Danh sách học viên xin gia hạn

07 ngày

 

6

Gửi công văn, biên bản họp hội đồng xử lý học vụ về ĐHQG-HCM cho ý kiến

Phòng Đào tạo SĐH

 

Công văn, biên bản họp

Hạn cuối gửi hồ sơ

–       Đợt 1:Tuần đầu tháng 3

–       Đợt 2: Tuần đầu tháng 9

 

 

7

Gửi kết quả về Khoa/Bộ môn

Thông báo cho học viên có tên trong danh sách xử lý học vụ

Phòng Đào tạo SĐH

 

Công văn

02 ngày sau khi có kết quả chính thức từ ĐHQG-HCM

 

8

– Kết quả gia hạn

– Nhập vào hệ thống Edusoft

Phòng Đào tạo SĐH

 

Hệ thống EdusoftMaster

02 ngày