NCS NÔNG THỊ NHƯ MAI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Sáng ngày 29/6/2020, tại cơ sở nội thành 234 Pasteur, NCS. Nông Thị Như Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh cấp cơ sở đào tạo với đề tài: “A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and apparel companies“, người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS. Hồ Thanh Phong.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Như Mai đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc lựa chọn các nhà cung cấp phù hợp cho các công ty dệt may Việt Nam.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học, kết quả nghiên cứu của luận án cũng đã được đăng trên 03 tạp chí khoa học quốc tế (trong đó có 02 bài thuộc danh mục SCOPUS). Ngoài ra, hội đồng cũng có một số đóng góp giá trị cho việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng khoa học của nghiên cứu hơn nữa.

Với kết quả 06/06 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nông Thị Như Mai.