Chuơng trình đào tạo Tiến sĩ

THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 • Danh mục các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn: https://oga.hcmiu.edu.vn/tien-sy/
 • Chương trình đào tạo: Khung chuong trinh_CNSH_ tham khao
 • Liên hệ: Khoa Công nghệ Sinh học – phòng O1.708 – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3414; Phụ trách: Trưởng khoa Công nghệ Sinh học PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận –  Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3488 – Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn, Thư ký phụ trách các chương trình Sau Đại học ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3414 – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn
 • Danh mục các hướng nghiên cứu: https://oga.hcmiu.edu.vn/tien-sy/
 • Chương trình đào tạo: Khung chương trình_QTKD_tham khao
 • Liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh – Phòng A1.306 – Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3230; Phụ trách: TS. Nguyễn Như Tỷ, Email: nhutynguyen@hcmiu.edu.vn
 • Danh mục các hướng nghiên cứu: https://oga.hcmiu.edu.vn/tien-sy/
 • Chương trình đào tạo: Khung CTDT_TS.KTYS
 • Liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật Y Sinh – Phòng A1.405 – Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3236; Phụ trách: TS. Ngô Thanh Hoàn, Email: nthoan@hcmiu.edu.vn
 • Chương trình đào tạo: Thongtin_Swinburne_VietNam
 • Liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Phòng O2.609 - Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3209; Phụ trách: Ths. Lại Trần Thanh Sơn, Email: lttson@hcmiu.edu.vn