Chương trình đào tạo

$ 6,000

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8540101 Thời gian đào tạo: 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
$ 6,000

KỸ THUẬT Y SINH

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8520212 Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
$ 6,000

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8520203 Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
$ 6,000

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8420201 Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
Free

QUẢN LÝ CÔNG

Phòng Đào tạo Sau Đại học
Mã ngành: 8340403 Thời gian đào tạo: 1,5 - 2 năm Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt