Tin tức

De an 89

Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở tham gia đào tạo theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục Đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (đề án 89).

Theo quyết định trên, Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Quốc tế (giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh) đã được lựa chọn để tham gia đào tạo cho các đối tượng thỏa điều kiện của Đề án 89, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giảng viên, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục Đại học tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại đây.