CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

Mã ngành đào tạo: 9340101

Doctor of Philosophy in Business Administration

Mã ngành đào tạo: 9420201

Doctor of Philosophy in Biotechnology

Mã ngành đào tạo: 9520212

Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT

Mã ngành đào tạo: 9340403

Doctor of Philosophy in Public Administration