CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 9340101
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã ngành: 9420201
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

TIẾN SĨ KỸ THUẬT Y SINH

Mã ngành: 9520212
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT

TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG

Mã ngành: 9340403
Thời gian đào tạo: 3 – 4 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt