CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

Mã ngành đào tạo: 8480201

Master of Information Technology
.

Mã ngành đào tạo: 8510605

Master of Engineering in Logistics & Supply Chain Management

Mã ngành đào tạo: 8520118

Master of Industrial and Systems Engineering

Mã ngành đào tạo: 8540101

Master of Science in Food Technology

Mã ngành đào tạo: 8480204

Master of Information Technology Management

Mã ngành đào tạo: 8520212

Master of Engineering in Biomedical Engineering

Mã ngành đào tạo: 8520203

Master of Electronics Engineering
.

Mã ngành đào tạo: 8340101

Master of Business Administration

Mã ngành đào tạo: 8420201

Master of Science in Biotechnology

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT

Mã ngành đào tạo: 8480204

Master of Information Technology Management (Tiếng Việt)

Mã ngành đào tạo: 8340403

Master of Public Administration (Tiếng Việt)