CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 8510605
Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Mã ngành: 8510605
Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Giảng dạy bằng tiếng Việt)

Mã ngành: 8480204
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 8520118
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Mã ngành: 8540101
Thời gian đào tạo: 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 8480204
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

KỸ THUẬT Y SINH

Mã ngành: 8520212
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 8520203
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành: 8340101
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã ngành: 8420201
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

QUẢN LÝ CÔNG

Mã ngành: 8340403
Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt