Quy chế Đại học Quốc gia Tp.HCM Số Quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 83/QĐ-ĐHQG 19/02/2016 Từ khóa 161
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 160/QĐ-ĐHQG 24/3/2017 Từ khóa 171
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 113/QD-DHQG 04/02/2021 Từ khóa 211
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 1393/QĐ-ĐHQG 03/11/2021 Từ khóa 221
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 1736/QĐ-ĐHQG 29/12/2021 Từ khóa 221
 
Quy định Trường Đại học Quốc tế Số quyết định ban hành Ngày ban hành Khóa áp dụng
Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ 108/QĐ-ĐHQT 28/03/2022 Từ khóa 221
Quy định về tổ chức và quản lý trình độ thạc sĩ 867/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 20/11/2018 Từ khóa 171
Quy định xử lý học vụ 313/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH 16/6/2016 Từ khóa 162
Quy định về việc điều chỉnh đăng kí môn học 102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH 16/7/2015 Tất cả các khóa
Thông báo chuẩn tiếng Anh 63/TB-ĐHQT 30/3/2020 Tất cả các khóa
Học bổng Tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 117/TB-ĐHQT 21/8/2020 Từ năm 2020
Quy định về việc tổ chức các hội đồng trực tuyến 528/QĐ-ĐHQT 22/9/2021 Từ năm 2021