Quản lý Công

Một trong các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế là Quản lý Công. 

Ngành đào tạo đội ngũ cán bộ có tầm nhìn, có năng lực lãnh đạo, có kiến thức chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở địa phương; cung cấp cho cơ quan hành chính các cấp nguồn đội ngũ lãnh đạo đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có kiến thức về Quản lý Công hiện đại: Kinh tế, tài chính, lãnh đạo, truyền thông, quản lý khủng hoảng và quản lý hành chính, cụ thể: 

  • Có khả năng ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, xã hội vào việc xây dựng và thực thi chính sách
  • Có kỹ năng phân tích, xây dựng và thực thi chính sách
  • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý con người tốt, giao tiếp tự tin trong môi trường làm việc và môi trường xã hội
  • Có khả năng xác định được các vấn đề kinh tế, xã hội và chủ động thực hiện các báo cáo có chất lượng về các vấn đề đó
  • Có kỹ năng và phương pháp thực hiện các nghiên cứu khoa học về các đề tài trong quản lý công.
  • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình và nói trước đám đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *