LIST OF REQUEST FORM

 1. Tuyển sinh
  1. Bảo lưu tuyển sinh – Request for matriculation preservation
 2. Học vụ
  1. Đăng ký học chương trình nghiên cứu – Research program apllication
  2. Điều chỉnh đăng ký môn học – Schedule revision request
  3. Xin bảng điểm – Transcript request
  4. Xác nhận học viên – Certificate request
  5. Cấp lại password Edusoft web, Email, E-library, Blackboard – Request for resetting password on Edusoft Web, Email, E-library, Blackoard
  6. Cấp lại thẻ học viên – Request for reissuing student card
  7. Xin điểm “I” (dành cho thi cuối kỳ) – “Incomplete” Grade request
  8. Phúc khảo điểm (dành cho thi cuối kỳ) – Grade appeal request
 3. Luận văn – luận án
  1. Đổi đề tài luận văn – Changing Thesis
  2. Đổi giảng viên hướng dẫn luận văn – Changing Thesis Advisor
  3. Đổi đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn – Changing Thesis and Advisor
 4. Các nội dung khác – Request form